Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budget 2024

D’Gemeng Schengen investéiert weider an d’Zukunft vun hire Bierger!📈
Dee vum Schäfferot präsentéierte Budget, ass vum Gemengerot wärend der Sëtzung vum 28. Dezember 2023 majoritär gestëmmt gi grad sou wéi den ugepasste Budget 2023.

De Budget ass esou wuel e politesche wéi och rechtlechen Akt; e gëtt vum Gemengerot beschloss a vum Inneministère accordéiert.
En ass opgedeelt an en uerdentlecht (lafend Recetten an Depensen) an en ausseruerdentlecht Kapitel (Transaktioune vum Kapital), sou wuel fir d’Recettë wéi och fir d’Depensen.

D’politesch Prioritéite fir de Schäfferot :

 •  D’Weiderféierung vum Projet « Zentralschoul – Campus Baggerweieren » mat enger Sportshal an engem CGDIS Gebai
 •  D’Refonte vum Europamusée zu Schengen souwéi d’Revalorisatioun vum Schëff « Marie Astrid »
 • Den Ausbau vun der Sportshal zu Elweng
 • De Bau vun enger Rudderhal zu Schwéidsbeng um Hafen
 • Fäerdegstellung vum neie Gemengenatelier zu Schwéidsbeng
 • De Glasfaserreseau gëtt weider ausgebaut
 • De Projet Bëschkierfecht zu Elweng, souwéi d’Fäerdegstellung vun de Streewisen op eise Kierfechter
 • De Bau vun enger neier Spillplaz zu Welleschte bei der Kierch
 • Eng Baussentoilette beim Centre Maus Ketti bei der Spillplaz
 • Weideren Entretien an Opwäertung vun de Weeër, Stroossen a Reseauen
 • Verkéiersberouegungen a méi Sécherheet fir d’Foussgänger an den Dierfer
 • Weider Investitiounen am Kader vum Klima- an Naturpakt

La commune de Schengen continue à investir dans l’avenir de ses citoyens !📈
Le budget présenté par le collège échevinal a été voté à la majorité par le conseil communal lors de la séance du 28 décembre 2023, tout comme le budget rectifié 2023.

Le budget est à la fois un acte politique et juridique, il est voté par le conseil communal et approuvé par le ministère de l’Intérieur.
Il est divisé en un chapitre ordinaire (recettes et dépenses courantes) et un chapitre extraordinaire (opérations en capital), tant pour les recettes que pour les dépenses.

Les priorités politiques pour le Conseil échevinal :

 • La poursuite du projet « Ecole centrale – Campus Baggerweieren » avec un gymnase et un bâtiment CGDIS
 • La refonte du Musée Européen à Schengen et la revalorisation du bateau « Marie Astrid »
 • L’extension du hall sportif à Elvange
 • La construction d’une salle d’aviron à Schwebsingen au port
 • L’achèvement du nouvel atelier communal à Schwebsingen
 • L’extension du réseau de fibre optique se poursuit
 • Le projet de cimetière forestier à Elvange, ainsi que l’achèvement des prés de dispersion dans nos cimetières
 • La construction d’une nouvelle aire de jeux à Wellenstein près de l’église
 • Des toilettes extérieures au Centre Maus Ketti près de l’aire de jeux.
 • Poursuite de l’entretien et de la valorisation des chemins, des routes et des réseaux
 • Des modérations de trafic et plus de sécurité pour les piétons dans les villages
 • Autres investissements dans le cadre du Pacte Climat et Nature
Back to top
Aller au contenu principal