Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Äppelzäit ass Vizzäit!

Äppelzäit ass Vizzäit!
Den Hierscht steet virun der Dier! D’Äppel un de Beem hunn hir schéi Faarf ugeholl an dat léisst eis vun Äppeltaart, Äppelkompott an natierlech Viz dreemen! Sou soll et och genau de Viz sinn, deen am Mëttelpunkt vun eisem intergenerationellen Atelier am September stoe soll! An engem gemittleche Kader a mat der Hëllef vun eiser Mediatrice, ginn d’Äppel als éischt zu Maische verschafft, ier se an der Uebstpress no e puer Duerchgäng hire ganze Saaft ofginn. Dëse gëtt a Fläschen ofgefëllt, déi mir dono mat eiser eege gestalter Etikett verschéineren! En Atelier fir Grouss a Kleng (d’Kanner mussen a Begleedung vun engem Erwuessene sinn), dee mat dem traditionellen Nomëttessnack ophält.
Samschdes, de 7. September.
Vun 14 Auer un. Ongeféier 3 Stonnen.
Fir all Altersklassen (d’Kanner mussen a Begleedung vun engem Erwuessene sinn).
Eng Reservatioun ass obligatoresch per Telefon um +352 23 69 73 53 oder via E-Mail op info@musee-possen.lu
Präis: 1 Persoun: 25 €; 2 Persounen: 30 €; 3 Persounen: 35€; 4 Persounen: 40 €; 4+ Persounen: Präis op Ufro.
_________________________
Apfelsaison ist « Viz »-Saison!
Der Herbst steht vor der Tür! Die Äpfel an den Bäumen haben ihre schöne Farbe angenommen und lassen uns von Apfelkuchen, Apfelmus und « Viz » (Apfelsaft) träumen! Und genau dieser « Viz » wird im Mittelpunkt unseres generationenübergreifenden Workshops im September stehen! In einer geselligen Atmosphäre und mit Hilfe unserer Mediatorin werden die Äpfel zunächst zu Most verarbeitet, bevor sie nach mehreren Durchgängen in der Obstpresse ihren Saft abgeben. Dieser wird in Flaschen abgefüllt, die wir im Anschluss mit unseren selbst gestalteten Etiketten verzieren! Ein Workshop für Groß und Klein (Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden), der mit dem traditionellen kleinen Nachmittagssnack endet.
Samstag, den 7. September.
Ab 14 Uhr. Ungefähr 3 Stunden.
Für alle Altersgruppen (Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden).
Reservierung erforderlich per Telefon um +352 23 69 73 53 oder per E-Mail info@musee-possen.lu
Preis: 1 Person: 25 €; 2 Personen: 30 €; 3 Personen: 35 €; 4 Personen: 40 €; 4+ Personen: Preis auf Anfrage.
_________________________
La saison des pommes est la saison du « Viz » !
L’automne est à nos portes ! Les pommes sur les arbres ont pris leurs belles couleurs et nous font rêver de tarte aux pommes, de compote de pommes et de « Viz » (jus de pomme) ! Et c’est justement le « Viz » qui sera au centre de notre atelier intergénérationnel de septembre ! Dans une ambiance conviviale et avec l’aide de notre médiatrice, les pommes seront d’abord transformées en moût, avant de donner leur jus après plusieurs passages dans le pressoir à fruits. Celui-ci sera ensuite mis en bouteille, que nous décorerons avec nos propres étiquettes ! Un atelier pour petits et grands (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) qui se termine par le traditionnel petit goûter.
Samedi 7 septembre.
A partir de 14h. Environ 3 heures.
Tout public (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Réservation obligatoire par téléphone au +352 23 69 73 53 ou par email info@musee-possen.lu
Prix : 1 personne : 25 € ; 2 personnes : 30 € ; 3 personnes : 35 € ; 4 personnes : 40 € ; 4+ personnes : Prix sur demande.
_________________________
Apple season is ‘Viz’ season!
Autumn is just around the corner! The apples on the trees have taken on their beautiful colours and are making us dream of apple pie, compote de pommes and ‘Viz’ (apple juice)! And it’s precisely this ‘Viz’ that will be the focus of our intergenerational workshop in September! In a convivial atmosphere and with the help of our mediator, the apples will first be transformed into must, before giving their juice after several passages in the fruit press. The juice will then be bottled, and we’ll decorate it with our own labels! A workshop for young and old (children must be accompanied by an adult), ending with the traditional afternoon treat.
Saturday 7th September.
From 2pm. Approximately 3 hours.
For all ages (children must be accompanied by an adult).
Booking essential by telephone on +352 23 69 73 53 or by email info@musee-possen.lu
Price: 1 person: €25; 2 people: €30; 3 people: €35; 4 people: €40; 4+ people: Price on request.

Back to top
Aller au contenu principal