Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Conseil Communal du 30/01/2024

🇱🇺 Gemengerot vum 30. Januar 2024:

– Buvette « Hannert de Gaarden », Elweng
D’Buvette kritt nei  Fënsteren an Dieren, mat PMR gerechtem Zougang.
Ausserdeem gëtt bannen den Daach isoléiert.

– Parking « Kéiweschplaz », Rëmerschen
Fir d’Schafe vun engem Parking ass Follgendes virgesinn: Fäll- a Planzaarbechten, Buedemaarbechten, Installatioun vun LED Luten souwéi d’Verleeë vun ekologeschem Pavé.
Fir de Verloscht vum Bam ze kompenséieren, dee momentan do steet, wäerte 4 nei Beem geplanzt ginn. D’Spillplaz wäert deelweis erhale bleiwen.

– Spillplaz « Bei der Kierch », Wellëschten
En neien Drot kënnt ëm d’Spillplaz. Déi al Spiller ginn duerch neier ersat déi op engem falsche Kiesgrond opgestallt ginn. E Pétanque Terrain kënnt bäi mat enger Bänk.
Nei Beem gi geplanzt fir déi, déi fortkommen. D’Luten déi d’Kierch beliichten wäerten déplacéiert ginn.

– Centre Culturel Maus Ketti, Boermereng
Nodeems déi generell Luten am Centre Maus Ketti schonns erneiert gouf, wäert elo och d’Beliichtung vun der Bün an Ugrëff geholl ginn, souwéi och d’Beschallung vum Raum duerch eng nei Museksanlag.

– Ernennung vun de Membere vun de Kommissiounen an hire Presidenten

🇫🇷 Conseil communal du 30 janvier 2024 :

– Buvette « Hannert de Gaarden », Elvange
La buvette recevra de nouvelles fenêtres et portes avec accès conforme pour PMR.
En outre, le toit sera isolé à l’intérieur.

– Parking « Kéiweschplaz », Remerschen
En vue de l’aménagement d’un parking des travaux d’abatage et de plantation, de terrassement, de mise en place de luminaires LED ainsi que la pose de pavés écologique sont prévus.
De plus, une attention particulière sera portée à la plantation de 4 arbres afin de compenser la perte de l’arbre existant. L’aire de jeux sera partiellement conservée.

– Aire de jeux « Bei der Kierch », Wellenstein
La clôture de l’aire de jeux sera refaite. Les anciens jeux sont remplacés par de nouveaux qui sont installés sur un fond de faux gravier. Un terrain de pétanque sera ajouté avec un banc.
De nouveaux arbres sont plantés pour ceux qui partent. Les luminaires qui éclairent l’église seront déplacés.

– Centre Culturel Maus Ketti, Burmerange
Après le renouvellement de l’éclairage général du Centre Maus Ketti, c’est au tour de celui de la scène et de la sonorisation de la salle par une nouvelle installation musicale.

– Nomination des membres des commissions et désignation des présidents

Back to top
Aller au contenu principal