Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Summerakademie am Musée « A Possen“

Vum 6. Bis 9. August organiséiert de Musée „A Possen » nees seng traditionell Summerakademie. Kanner vu 6 bis 12 Joer sinn invitéiert, mat eiser Mediatrice op spilleresch Aart a Weis ze leieren a kreativ ze ginn.
De 6. a 7. August leieren d’Kanner déi traditionell Technik vum Pappmaché kennen. Nodeems se den natierleche Päsch hiergestallt hunn, gesinn se d’Hierstellung vum Pappmaché Deeg an seng Verwandlung zu klénge faarwege Behälter. Schneekegkeete stinn am Mëttelpunkt vum 7. August, bei deem se selwer e klénge Snack zesummestellen. Gebeess aus saisonale Friichten esou wéi knieden a bake vu Brout… Jidderee ka mat engem flott dekoréierte Gebeessglas Heem goen.
Den 8. a 9. August sti Blummen a verschiddenen Formen am Mëttelpunkt. D’Kanner bauen e Mobilé aus Salzdeeg, dee mat verschiddenen gedrechente Blumme verziert gëtt. An enger 2. Etapp bitze se e klénge Stoffsäckchen dee mat gedreschentem Lavendel gefëllt gëtt. Esou entsti flott Dekoobjete fir Doheem!

Vu 14.00 bis 17.00 Auer
Kanner vu 6 bis 12 Joer
Eng Reservatioun ass obligatoresch per Telefon um +352 23 69 73 53 oder via E-Mail op info@musee-possen.lu.
Präis: 45€/2 Deeg, 75€/ Woch
_______________________________________

Du 6 au 9 août, place à la traditionnelle Summerakademie au Musée « A Possen ». Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à se retrouver pour apprendre et créer tout en s’amusant, accompagnés de notre médiatrice.
Les 6 et 7 août, les enfants découvriront la technique traditionnelle du papier maché. Après avoir fabriqué leur colle naturelle, il se lanceront dans la fabrication de la pâte et sa transformation en petit récipient coloré. La gourmandise sera au cœur de l’atelier du 7 août, durant lequel les enfants créeront leur propre goûter. Préparation d’une confiture aux fruits de saison, pétrissage et cuisson de la pâte à pain… Chacun pourra repartir avec son pot de confiture décoré pour la maison !
Les 8 et 9 août, les fleurs seront à l’honneur sous différentes formes ! Les enfants fabriqueront un mobile en pâte à sel, décoré de différentes fleurs séchées. Ils coudront dans un deuxième temps des petits sacs en tissu, et les rempliront de lavande séchée. De quoi décorer et embellir de manière chaleureuse les intérieurs de chacun !

De 14h à 17h
Enfants de 6 à 12 ans
Réservation obligatoire par téléphone au +352 23 69 73 53 ou par email info@musee-possen.lu.
Prix : 45 euros pour deux jours, 75 euros pour la semaine
_______________________________

Vom 6. bis 9. August findet die traditionelle Sommerakademie im Museum « A Possen » statt. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sind eingeladen, sich zu treffen, um in Begleitung unserer Pädagogikleiterin spielerisch zu lernen und kreativ zu werden.
Am 6. und 7. August werden die Kinder die traditionelle Technik des Pappmachés kennenlernen. Nachdem sie ihren natürlichen Klebstoff hergestellt haben, werden sie sich an die Herstellung des Teigs und seine Verwandlung in kleine bunte Behälter wagen. Leckereien stehen im Mittelpunkt des Workshops am 7. August, bei dem die Kinder ihren eigenen Snack kreieren. Zubereitung einer Marmelade aus Früchten der Saison, Kneten und Backen von Brotteig… Jeder kann mit seinem verzierten Marmeladenglas nach Hause gehen!
Am 8. und 9. August stehen Blumen in verschiedenen Formen im Mittelpunkt! Die Kinder stellen ein Mobile aus Salzteig her, das mit verschiedenen getrockneten Blumen verziert wird. In einem zweiten Schritt nähen sie kleine Stoffsäckchen und füllen sie mit getrocknetem Lavendel. So können Sie die Wohnung jedes Einzelnen dekorieren und auf warme Weise verschönern!

Von 14.00 bis 17.00 Uhr
Kinder von 6 bis 12 Jahren
Reservierung erforderlich, telefonisch unter +352 23 69 73 53 oder per E-Mail info@musee-possen.lu.
Preis: 45€ für 2 Tage / 75€ für die ganze Woche
____________________________________

From 6 to 9 August, it’s time for the traditional Summerakademie at the ‘A Possen’ Museum. Children aged 6 to 12 are invited to come and learn and create while having fun, accompanied by our mediator.
On 6 and 7 August, children will discover the traditional technique of paper mache. After making their own natural glue, they’ll get to work making the dough and transforming it into colorful containers. The workshop on 7 August will be all about sweet treats, with children creating their own snacks. They’ll be making jam with seasonal fruits, kneading and baking bread dough… and everyone will be able to take home their own decorated jam jar!
On 8 and 9 August, the spotlight will be on flowers in a variety of forms! Children will make a mobile out of salt dough, decorated with different dried flowers. They will then sew small fabric bags and fill them with dried lavender. It’s the perfect way to decorate and brighten up anyone’s home!

From 2pm to 5pm.
Children aged 6 to 12.
Booking essential by telephone on +352 23 69 73 53 or by email info@musee-possen.lu.
Price: €45 for 2 days / €75 for the whole week

Back to top
Aller au contenu principal