Nous sommes de nouveau à votre service, mais uniquement en cas d’urgence sur rendez-vous (population@schengen.lu / +352 23 66 40 28)

Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Update: Schoulbuslinn 176 (Réforme RGTR)

+++ Schoulbuslinn 176 +++

Update: Vun e Méindeg, 28. September un, gëtt d’Schoubuslinn 176 mat 2 weidere Faarte verstäerkt:
Mat der neier Reform vum RGTR Busreseau, déi de Ministère fir Mobilitéit vun der Rentrée un a Kraaft setzt, verschlechteren sech verschidde Linne vum ëffentlechen Transport an eiser Gemeng. Hei ass virun allem de Schülertransport betraff.
Mir sinn als Gemeng mam Ministère a Kontakt a siche no Léisungen. An Tëschenzäit, an dat betrëfft virun allem d’Rentrée vun e Méindeg un, gëtt eng Navette en place gesat, déi Iech moies fréi aus der Gemeng bis op Réimech féiert, wou Dir den Uschloss un d’Linnen 176 an 184 kritt.
————————————————————————————————————————————————-
Update : A partir du lundi 28 septembre 2020 la ligne scolaire 176 sera renforcée avec 2 courses supplémentaires :
Avec la nouvelle réforme du réseau de bus RGTR, mise en place par le Ministère de la Mobilité à la rentrée scolaire, le transport public dans notre commune se détériore. Le transport scolaire est particulièrement touché.
La commune est en contact avec le ministère et cherche des solutions. En attendant, et cela concerne principalement la rentrée scolaire de lundi prochain, une navette sera organisée pour vous emmener de Schengen à Remich tôt le matin, où vous serez relié aux lignes 176 et 184.
Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle.
Back to top