Actualité

World City Miselerland 2019

​Léif Elteren,
Heimat deelen mir Iech relevant Informatiounen betreffend d’Summeraktivitéiten World City Miselerland 2019 mat >>> Umeldung an Infoen.


Den World City Miselerland 2019 fënnt vum 15. Juli bis den 26. Juli 2019 fir d'Kanner vum Cycle 2 bis Cycle 4 um Site vun der Maison Relais Remerschen statt, op der Wäistrooss 31 ze Remerschen.