Actualité

Drénkfläsche fir d'Schüler

Haut huet de Schäfferot de Schoule Drénkfläschen iwwerreecht, déi un d'Schüler verdeelt gi fir esou d'Benotze vu Becheren ze evitéieren, déi an der Schoul mussen ofgewäsch ginn.


Heute hat der Schöffenrat wiederverwendabare Trinkflaschen an die Schulen überreicht, die nächste an die Schüler verteilt werden, um somit das Benutzen der Trinkbecher, die in der Schule abgewaschen werden müssen, zu vermeiden.


Aujourd'hui, le collège des bourgmestre et échevins a distribué des bidons réutilisables aux écoles, qui vont être distribuées aux élèves pour éviter d'utiliser les gobelets qui doivent être lavés à l'école.

200520_Iwwerreeschung_drenkfleaschen_schoulen-2.jpg