Actualité

Covid-19 - Abgesagte Veranstaltungen

​Infolge der Erklärung der Regierung am Mittwoch, 15. April 2020 teilt die Gemeinde Schengen mit, dass alle bis zum 31. Juli 2020 organisierten Veranstaltungen nicht stattfinden können. Darunter fallen folgende Veranstaltungen:

Suite à la déclaration du Gouvernement du mercredi 15 avril 2020, la Commune de Schengen tient à informer le public que les événements jusqu’au 31 juillet 2020 ne pourront pas avoir lieu, dont notamment :

 • Proufdag (01.05.2020)
 • Blummentreff (11.05.2020)
 • Auditioun Musëksschoul (16.05.2020)
 • Luxembourg Museum Days (16. + 17.05.2020)
 • Päischtatelier (23.04.2020)
 • Danzfest (23. + 24.05.2020)
 • Coupe Jean Wintringer  (23.05.2020)
 • Fëscherfest (23. + 24.05.2020)
 • Nopeschfest (29.05.2020)
 • Kellerowend (29.05.2020)
 • Grillfest vun der Amicale Pompjeeën Elweng-Eimereng (30. + 31.05.2020)
 • Wine Taste Enjoy (30. - 01.06.2020)
 • Donatusfest (31.05. + 01.06.2020)
 • Konferenz „Victor Hugo zou Schengen" (05.06.2020)
 • Grillfest vun de Pompjeeën Boermereng (07.06.2020)
 • Nuit du Sport (13.06.2020)
 • Dance with Friends (13.06.2020)
 • Summeratelier (13.06.2020)
 • Famillje-Rallye  vun der EV Remerschen (13.06.2020)
 • Ironman (14.06.2020)
 • Fête de la Musique (20. + 21.06.2020)
 • Nationalfeierdag (22.06.2020)
 • Grillfest vum DT Bech-Maacher (04. + 05.07.2020)
 • Grillfest vun de Frënn vun den Wëntrenger Pompjeeën (04. + 05.07.2020)
 • Wäistrooss Regatta (05.07.2020)
 • Open Air vun der Kulturkommissioun Gemeng Schengen (10.07.2020)
 • Grillfest vum JIB (11.07.2020)
 • Summerfest (18. + 19.07.2020)
 • Welleschter Kiermes (26. + 27.07.2020

Der Frëschmoart in Schengen findet ab dem 6. Mai 2020 jeden ersten Mittwoch im Monat statt, allerdings mit Einschränkungen. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Le Frëschmoart à Schengen aura lieu tous les premiers mercredis du mois à partir du 6 mai 2020, mais avec des restrictions. Vous pouvez trouver toutes les informations ici.