Actualité

Covid-19 - Abgesagte Veranstaltungen

Aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19) sind folgende Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde abgesagt:

En raison de la situation actuelle (Covid-19), les événements suivants au sein de la commune sont annulés :

 • Konferenz „Victor Hugo zou Schengen" (05.06.2020)
 • Grillfest vun de Pompjeeën Boermereng (07.06.2020)
 • Nuit du Sport (13.06.2020)
 • Dance with Friends (13.06.2020)
 • Summeratelier (13.06.2020)
 • Famillje-Rallye  vun der EV Remerschen (13.06.2020)
 • Ironman (14.06.2020)
 • Fête de la Musique (20. + 21.06.2020)
 • Nationalfeierdag (22.06.2020)
 • Grillfest vum DT Bech-Maacher (04. + 05.07.2020)
 • Grillfest vun de Frënn vun den Wëntrenger Pompjeeën (04. + 05.07.2020)
 • Wäistrooss Regatta (05.07.2020)
 • Open Air vun der Kulturkommissioun Gemeng Schengen (10.07.2020)
 • Grillfest vum JIB (11.07.2020)
 • Summerfest (18. + 19.07.2020)
 • Welleschter Kiermes (26. + 27.07.2020)
 • Pinot's Fest (01. + 02.08.2020)

Der Frëschmoart in Schengen findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt, allerdings mit Einschränkungen. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Le Frëschmoart à Schengen aura lieu tous les premiers mercredis du mois, conformément au mesures sanitaires. Vous pouvez trouver toutes les informations ici.