Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Journées européennes du patrimoine 2024: « Routes, réseaux et connexions – 1847-1858: D‘Emigratiounswell vun de Miseler », eng Konferenz presentéiert vun der Historikerin Caroline Resch am Musée « A Possen »

De 6. Oktober 2024, wärend de Journées européennes du patrimoine 2024, déi ënnert dem Thema « Routes, réseaux et connexions » stinn, fënnt am Musée « A Possen » eng Konferenz vun der Historikerin Caroline Resch statt, déi sech em d‘Emigratiounswellen am 19. Joerhonnert zu Lëtzebuerg dréint. Vill Lëtzebuerger:innen, virun allem aus der Miseler Regioun, hunn sech zu dëser Zäit dozou verleet gespuert, sech am Ausland op d’Sich no engem bessere Liewen ze maachen.
Opgrond vu Schwieregkeeten, wéi beispillsweis schlechten Recolten, Hongersnout, héich Steieren an Aarmut, hunn ab 1830 vill Lëtzebuerger:innen hiert Heemechtsland verlooss a sinn a Südamerika an an d’USA emigréiert. An hirer Fuerschungsaarbecht konzentréiert sech d‘Caroline Resch op d’Emigratioun aus dem Museldall, wou besonnesch d’Uewermuselregioun, mat hire Gemenge Wuermer, Stadbriedemes, Bous, Réimech a Schengen, vun enger reegelrechter Emigratiounsepidemie charakteriséiert war.
Unhand vun enger minutiéiser Analyse vun Archiven an enger mikrohistorescher Approche wäert d’Historikerin an hirer Konferenz d’Reesen an d’Liewe vu verschiddenen Migrantefamillje beliichten. Vill vun dëse Famille goufen zu Pionéier an hiren neien amerikanesche Communautéiten. Dobäi sollt déi staark Verbindung mat hire Lëtzebuerger Wuerzele bestoe bleiwen, wat sech an de Bestietnesser tëscht Nokomme vu Migranten:innen, wéi beispillsweis dem Nicolas Kieffer Jr. vu Klengmaacher an dem Catharina Steinmetz vun Elweng illustréiere léisst.
Fir jiddereen, deen u Familljegeschicht a Biographien interesséiert ass, bitt dës Konferenz eng eemoleg Geleeënheet fir sech an déi faszinéierend Liewensgeschichte vun de Lëtzebuerger Emigranten:innen am 19. Joerhonnert ze verdéiwen. Gitt Deel vun dësem Event a léiert, wéi dës Famillen déi ënnerschiddlech Erausfuerderunge gemeeschtert, hir Spueren an de jeeweilegen amerikanesche Gemeinschaften hannerlooss a gläichzäiteg ëmmer hir Verbindunge mat Lëtzebuerg behalen hunn.
E Frëndschaftspatt wäert d’Konferenz ofschléissen.
D’Caroline Resch krut 2022 en « Bachelor in European Cultures – History » vun der Universitéit Lëtzebuerg ausgestallt a preparéiert momentan hire Master an der « Contemporary European History ». Hire besonneschen Interessi un der amerikanescher Immigratioun spigelt sech am Thema vun hirer Bacheloraarbecht an an engem Artikel iwwer d’Welle vun der Muselemigratioun am 19. Joerhonnert erëm. A hirer Masteraarbecht ënnersicht d’Autorin d’Veräinsliewe vun de Lëtzebuerger Immigranten:innen an den USA. D’Caroline Resch schafft och als Historikerin un der Entwécklung vum Videospill „The Migrants’ Chronicles“ mat an ass Member vun der Lëtzebuerger Associatioun „Roots and Leaves“.
Sonndes, den 6. Oktober
Um 15 Auer
Op Lëtzebuergesch
Fir all Altersklassen (d’Kanner mussen a Begleedung vun engem Erwuessene sinn)
Eng Reservatioun ass obligatoresch per Telefon um +352 23 69 73 53 oder via E-Mail op info@musee-possen.lu
Präis: gratis Entrée
_______________________________

Le 6 octobre 2024, lors des Journées européennes du patrimoine 2024 placées sous le thème « Routes, réseaux et connexions », le Musée « A Possen » accueille une conférence présentée par Caroline Resch, historienne, qui explorera les vagues d’émigration du XIXe siècle qui ont conduit de nombreux Luxembourgeois et Luxembourgeoises, notamment de la région de la Moselle, à chercher une vie meilleure à l’étranger.
Face à des difficultés telles que les mauvaises récoltes, les famines, les impôts élevés et la pauvreté, de nombreux habitants ont quitté le Luxembourg pour l’Amérique du Sud et les États-Unis dès 1830. Caroline Resch se concentrera sur l’émigration de la vallée de la Moselle, particulièrement la région de la Moselle haute, notamment les communes de Wormeldange, Stadtbredimus, Bous, Remich et Schengen, marquées par une véritable épidémie d’émigration.
À travers une analyse minutieuse des archives et une approche micro-historique, l’historienne mettra en lumière les parcours et les vies de plusieurs familles émigrantes. Beaucoup de ces familles sont devenues des pionniers dans leurs nouvelles communautés américaines. Les liens forts avec leurs racines luxembourgeoises perdurent, illustrés par les mariages entre descendants de migrants, comme entre Nicolas Kieffer Jr. de Kleinmacher et Catharina Steinmetz d’Elvingen.
Pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux biographies familiales, cette conférence représente une occasion unique de plonger dans les histoires de vie captivantes des émigrants luxembourgeois du XIXe siècle. Rejoignez-nous lors de cet événement et découvrez comment ces familles ont surmonté les défis et ont laissé leur empreinte dans les communautés américaines, tout en conservant leurs liens avec le Luxembourg.
Un verre de l’amitié clôturera les échanges.
Caroline Resch a obtenu un « Bachelor en Cultures Européennes – Histoire » à l’Université du Luxembourg en 2022 et prépare actuellement un Master en « European Contemporary History ». L’auteur souligne son intérêt particulier pour le sujet de l’immigration américaine dans son mémoire de Bachelor et son article qui portent sur la vague d’émigration des Mosellans au XIXe siècle. Dans le cadre de sa thèse de Master, l’auteur fait des recherches sur la vie associative des immigrants Luxembourgeois aux États-Unis. Parallèlement, Caroline Resch travaille sur le développement du jeu vidéo « The Migrants’ Chronicles » en tant que chercheuse historique et est membre de l’association Luxembourgeoise « Roots and Leaves ».
Dimanche, le 6 octobre
A 15h
En luxembourgeois
Tout public (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
Réservation obligatoire par téléphone au +352 23 69 73 53 ou par email info@musee-possen.lu
Prix : entrée gratuite
_________________________

Am 6. Oktober 2024, im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2024 zum Thema « Straßen, Netzwerke und Verbindungen », wird das Museum « A Possen » einen Vortrag von Caroline Resch, Historikerin, begrüßen, die die Auswanderungswellen des 19. Jahrhunderts erforscht, die viele Luxemburger und Luxemburgerinnen, insbesondere aus der Moselregion, dazu veranlassten, ein besseres Leben im Ausland zu suchen.
Angesichts von Schwierigkeiten wie schlechten Ernten, Hungersnöten, hohen Steuern und Armut verließen viele Einwohner:innen Luxemburg bereits ab 1830 in Richtung Südamerika und Vereinigte Staaten. Caroline Resch wird sich auf die Auswanderung aus dem Moseltal konzentrieren, insbesondere aus der Obermoselregion, darunter die Gemeinden Wormeldange, Stadtbredimus, Bous, Remich und Schengen, die von einer regelrechten Auswanderungsepidemie geprägt waren.
Durch eine sorgfältige Analyse der Archive und eine mikrohistorische Herangehensweise wird die Historikerin die Wege und Leben mehrerer auswandernder Familien beleuchten. Viele dieser Familien wurden zu Pionieren in ihren neuen amerikanischen Gemeinschaften. Die starken Verbindungen zu ihren luxemburgischen Wurzeln bestehen weiterhin, wie durch Ehen zwischen Nachkommen von Migranten, wie zwischen Nicolas Kieffer Jr. aus Kleinmacher und Catharina Steinmetz aus Elvingen, illustriert wird.
Für alle, die sich für Geschichte und Familiengeschichten interessieren, bietet dieser Vortrag eine einzigartige Gelegenheit, in die fesselnden Lebensgeschichten der luxemburgischen Auswanderer:innen des 19. Jahrhunderts einzutauchen. Nehmen Sie an diesem Ereignis teil und entdecken Sie, wie diese Familien die Herausforderungen überwunden haben und ihre Spuren in den amerikanischen Gemeinschaften hinterlassen haben, während sie ihre Verbindungen zu Luxemburg stets bewahrt haben.
Ein Glas der Freundschaft wird den Vortrag abschließen.
Caroline Resch absolvierte 2022 einen Bachelor in „Europäischen Kulturen – Geschichte“ an der Universität Luxemburg und bereitet derzeit einen Master in „Europäischer Zeitgeschichte“ vor. Die Autorin betont ihr besonderes Interesse am Thema der amerikanischen Einwanderung in ihrer Bachelorarbeit und ihrem Artikel über die Auswanderungswelle der Moselaner im 19. Jahrhundert. Im Rahmen ihrer Masterarbeit forscht die Autorin über das Vereinsleben der luxemburgischen Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig arbeitet Caroline Resch als historische Forscherin an der Entwicklung des Videospiels « The Migrants’ Chronicles » und ist Mitglied des luxemburgischen Vereins « Roots and Leaves ».
Sonntag, den 6. Oktober
Um 15 Uhr
Auf Luxemburgisch
Für alle Altersgruppen (Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden)
Reservierung erforderlich per Telefon unter +352 23 69 73 53 oder per E-Mail info@musee-possen.lu
Preis: freier Eintritt
________________________

On October 6, 2024, as part of the European Heritage Days 2024 themed « Streets, Networks, and Connections, » the « A Possen » Museum will host a lecture by Caroline Resch, a historian who explores the 19th-century emigration waves that prompted many Luxembourgers, particularly from the Moselle region, to seek a better life abroad.
Faced with difficulties such as poor harvests, famines, high taxes, and poverty, many residents of Luxembourg began leaving for South America and the United States as early as 1830. Caroline Resch will focus on the emigration from the Moselle Valley, particularly from the Upper Moselle region, including the communities of Wormeldange, Stadtbredimus, Bous, Remich, and Schengen, which were marked by a veritable epidemic of emigration.
Through careful analysis of archives and a microhistorical approach, the historian will shed light on the paths and lives of several migrating families. Many of these families became pioneers in their new American communities. The strong connections to their Luxembourgish roots persist, as evidenced by marriages between descendants of migrants, such as between Nicolas Kieffer Jr. from Kleinmacher and Catharina Steinmetz from Elvingen.
For those interested in history and family stories, this lecture offers a unique opportunity to delve into the captivating life stories of Luxembourgish emigrants of the 19th century. Join this event and discover how these families overcame challenges and left their mark on American communities while preserving their connections to Luxembourg.
A glass of friendship will conclude the lecture.
Caroline Resch graduated with a Bachelor’s degree in “European Cultures – History” from the University of Luxembourg in 2022 and is currently pursuing a Master’s degree in “European Contemporary History”. The author emphasizes her particular interest in the topic of American immigration in her bachelor’s thesis and her article on the emigration wave of Mosel residents in the 19th century. As part of her master’s thesis, the author is researching the social life of Luxembourgish immigrants in the United States. Simultaneously, Caroline Resch works as a historical researcher on the development of the video game « The Migrants’ Chronicles » and is a member of the Luxembourgish association « Roots and Leaves. »
Sunday 6 October
At 3pm
In Luxembourgish
All ages (children must be accompanied by an adult)
Booking required by telephone on +352 23 69 73 53 or by email info@musee-possen.lu
Price: free admission

Back to top
Aller au contenu principal