W.e.g. denkt drun, dass eis Administratioun zou ass an nëmme fir Urgencen an onëmgängleche Fäll op Rendezvous. Merci
Nous vous rappelons que l’administration est actuellement fermée sauf aux cas urgence et inévitables (uniquement sur rendez-vous) :
 +352 23 66 40 28 /  population@schengen.lu
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fréijorsatelieratelier fir Kanner

Mir loossen d’Fréijoer an de Musée
Atelier fir Kanner vu 6-12 Joer
20€
14:00-17:00

Back to top