Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Exposition miMO

Entdeckt miMO, eng Ausstellung vun der zäitgenëssescher Miniaturkonscht aus Lëtzebuerg! De Musée « A Possen » ass frou d’Associatioun Musel Link a.s.b.l. mat sengem Miniaturkonschtprojet wëllkommen ze heeschen. Dës Ausstellung invitéiert Iech eng Welt z’entdecken an där 8 Lëtzebuerger Kënschtler a Kënschtlerinnen d’Limite vun der Kreativitéit op enger klenger Skala exploréieren. D’Kënschtler:innen, déi zu verschiddene Generatioune gehéieren, drécken sech a verschiddene Medie vun der visueller Konscht aus, mat enger eenzeger Restriktioun: d’Wierker dierfen a punkto Gréisst net méi grouss ewéi eng Handfläch sinn! Vum 16. Juli bis den 29. September 2024 fannt Dir zweedimensional Wierker net méi grouss wéi 7,5x10cm, souwéi dräidimensional Wierker net méi grouss wéi 10x10x10cm. Eng Miniatur kann e MOnumentaalt Wierk verstoppen, dofir steet och den Titel miMO fir dëse Projet: „miniature MOnumentale ou miniature MOselle“.
All Wierk, onofhängeg vun der Gréisst, bitt eng intim a wäertvoll Erfarung, déi monumental Grandeur an all Detail opweist. Loosst Iech dës eenzegaarteg artistesch Erfarung net entgoen!
Musel Link a.s.b.l. gouf 2015 vu Kënschtler a Kënschtlerinne gegrënnt mam Zil, déi zäitgenëssesch Konscht nohalteg an der Kulturlandschaft vun der Muselregioun ze verankeren. Mam miMO-Projet wëll Musel Link en neien Impuls an der internationaler Konschtvermëttlung ureegen. miMO seet alles: et gëtt eppes Monumentales an all Miniatur ze entdecken a vice versa.
De Veräin ass zanter 2016 an der nationaler an internationaler Kulturzeen aktiv an huet wichteg Ausstellungen a regionale Muséeën zu Lëtzebuerg, ewéi der Abtei Neimënster, an awer och zu Stockholm, Berlin, Los Angeles an anere Stied realiséiert.
Curatrice : Ivana Ceković
Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg

Vum 16. Juli bis den 29. September 2024
Wärend de regulären Ëffnungszäite vum Musée (Dënschdes 14h-18h a Mëttwochs bis Sonndes 10h-18h)
Ouni Reservatioun
Präis: 5€ fir Erwuessener (gratis Entrée fir Kanner)
__________________________________________________________________

Découvrez miMO, une exposition d’art contemporain miniature du Luxembourg ! Le Musée « A Possen » a le plaisir d’accueillir l’association Musel Link a.s.b.l., et son projet de création de miniatures. Cette exposition vous plonge dans un univers où 8 artistes luxembourgeois repoussent les limites de la créativité à une échelle réduite. Des artistes de différentes générations, s’exprimant dans des médiums d’art visuel divers, avec une seule contrainte à respecter : la taille des œuvres qui doivent tenir dans la paume de la main ! Du 16 juillet au 29 septembre 2024, vous pourrez explorer des œuvres bidimensionnelles ne dépassant pas 7,5x10cm et des pièces tridimensionnelles limitées à 10x10x10cm. Une miniature peut cacher une oeuvre MOnumentale, d’où le nom miMO de ce projet : miniature MOnumentale ou miniature MOselle.
Chaque création, quelle que soit sa taille, offre une expérience intime et précieuse, révélant une grandeur monumentale dans chaque détail. Ne manquez pas cette immersion artistique unique !
Musel Link a.s.b.l., créée par des professionnels d’art en 2015, a comme objectif l’implantation durable de l’art contemporain dans le paysage culturel de la région mosellane. En mettant en place le projet miMO, Musel Link cherche à donner un nouvel élan à la communication artistique internationale. miMO dit tout: chaque miniature contient l’aspect monumental et vice versa.
Active sur les scènes culturelles nationale et internationale depuis 2016 l’association a réalisée des expositions d’envergure dans des musées régionaux du Luxembourg, à l’Abbaye Neumünster, à Stockholm, à Berlin, à Los Angeles etc.
Curatrice : Ivana Ceković
Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg
Du 16 juillet au 29 septembre 2024
Pendant les heures d’ouverture habituelles du musée (mardi 14h00-18h00 et mercredi au dimanche 10h00-18h00)
Sans réservation
Prix : 5€ pour les adultes (entrée gratuite pour les enfants)
_____________________________________________

Discover miMO, an exhibition of contemporary miniature art from Luxembourg! The ‘A Possen’ Museum is delighted to welcome the Musel Link a.s.b.l. association and its project to create small-scale art. This exhibition plunges you into a world where 8 Luxembourg artists push back the limits of creativity on a reduced scale. Artists from different generations, expressing themselves in a variety of visual art media, with just one constraint: the size of the works must fit in the palm of your hand! From 16 July to 29 September 2024, you can explore two-dimensional works no larger than 7.5x10cm and three-dimensional pieces limited to 10x10x10cm. A miniature can conceal a MOnumental work, hence the miMO name for this project: miniature MOnumentale or miniature MOselle.
Each creation, whatever its size, offers an intimate and precious experience, revealing monumental grandeur in every detail. Don’t miss this unique artistic immersion!

Musel Link a.s.b.l., founded by art professionals in 2015, aims to establish contemporary art as a sustainable part of the cultural landscape in the Moselle region. By setting up the miMO project, Musel Link is seeking to give new impetus to international artistic communication. miMO says it all: every miniature contains the monumental aspect and vice versa.

Active on the national and international cultural scenes since 2016, the association has staged major exhibitions in regional museums in Luxembourg, at Neumünster Abbey, in Stockholm, Berlin, Los Angeles, etc.

Curator: Ivana Ceković
Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg
From 16 July to 29 September 2024
During the museum’s normal opening hours (Tuesday 2pm-6pm and Wednesday to Sunday 10am-6pm)
No reservation required
Price: €5 for adults (children free)
_________________________________________________________________

Entdecken Sie miMO, eine Ausstellung zeitgenössischer Miniaturkunst aus Luxemburg! Das Museum „A Possen“ freut sich, den Verein Musel Link a.s.b.l. mit seinem Miniaturkunstprojekt willkommen zu heißen. Diese Ausstellung lässt Sie in eine Welt eintauchen, in der 8 luxemburgische Künstler:innen die Grenzen der Kreativität im kleinen Maßstab ausloten. Künstler:innen verschiedener Generationen sind vertreten, die sich in unterschiedlichen Medien der visuellen Kunst ausdrücken, mit einer einzigen Einschränkung, die es zu beachten gilt: die Größe der Werke, die in die Handfläche passen müssen! Vom 16. Juli bis 29. September 2024 können Sie zweidimensionale Werke entdecken, die nicht größer als 7,5x10cm sind, und dreidimensionale Werke, die nicht größer als 10x10x10cm sind. Hinter einer Miniatur kann sich ein MOnumentalwerk verbergen, daher der Name miMO für dieses Projekt: miniature MOnumentale oder miniature MOselle.
Jede Kreation, unabhängig von ihrer Größe, bietet eine intime und wertvolle Erfahrung und enthüllt monumentale Größe in jedem Detail. Lassen Sie sich dieses einzigartige künstlerische Erlebnis nicht entgehen!

Musel Link a.s.b.l. wurde 2015 von Kunstschaffenden mit dem Ziel gegründet, zeitgenössische Kunst nachhaltig in der Kulturlandschaft der Moselregion zu etablieren. Mit dem Projekt miMO möchte Musel Link der internationalen Kunstkommunikation neue Impulse geben. miMO sagt alles: In jeder Miniatur steckt das Monumentale und umgekehrt.

Seit 2016 ist der Verein auf der nationalen und internationalen Kulturszene aktiv und hat bedeutende Ausstellungen in regionalen Museen in Luxemburg, in der Abtei Neumünster, in Stockholm, Berlin, Los Angeles usw. realisiert.

Kuratorin: Ivana Ceković
Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg
Vom 16. Juli bis zum 29. September 2024
Während der üblichen Öffnungszeiten des Museums (dienstags 14.00-18.00 Uhr und mittwochs bis sonntags 10.00-18.00 Uhr).
Ohne Reservierung
Preis: 5€ für Erwachsene (freier Eintritt für Kinder)

Back to top
Aller au contenu principal