Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eng Renconter mat der Konschtfotografin Neckel Scholtus

Am Kader vun der Ausstellung « miMO – Exposition d’art contemporain miniature du Luxembourg » bitt de Musée « A Possen » Iech un, déi spannend Welt vun der Konschtfotografin Neckel Scholtus kennenzeléieren. An hire fotografeschen Aarbechten ënnersicht d’Neckel Scholtus d’Theme vum alldeegleche Liewen, souwéi d’Dualitéit vun hire Kandheetserënnerungen, déi hiren Ursprong um Familljenhaff hunn. Hiert Wierk hannerfreet den Impakt vun dëser Ëmwelt op hir Weltopfaassung, an deckt d’Komplexitéit vun Erënnerungen an Emotiounen op, déi mat dëse kontrastéierende Momenter verbonne sinn.

D’Neckel Scholtus, gebuer 1982, lieft a schafft zu Lëtzebuerg. Si ass Konschtfotografin, huet Konscht un der Universitéit vu Montpellier studéiert an e Master a Fotografie un der Universitéit Paris VIII absolvéiert. An hirem Konschtschafen bënnt d’Fotografin oftmools d’Ëffentlechkeet matt an, bitt Residenzen un a ass als Fräiberufflerin a kulturelle Strukturen täteg. Zënter 2010 als fräischaffend Kënschtlerin zu Lëtzebuerg unerkannt, huet d’Neckel Scholtus zënter hir eng produktiv Carrière am Beräich vun der Fotografie gemaach an hir Wierker nieft Lëtzebuerg, och a Frankräich, Däitschland, der Schwäiz, Schweden, Bulgarien, Italien, der Côte d’Ivoire an a China ausgestallt.

Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg

Sonndes, den 22. September
Depart : 15.00 Auer
Fir all Altersklassen (d’Kanner mussen a Begleedung vun engem Erwuessene sinn)
Limitéiert Kapazitéit, an der Limite vun de verfügbare Plazen
Präis: an dem regulären Entréespräis vum Musée abegraff
_________________________

Une rencontre avec l’artiste photographe Neckel Scholtus

Dans le cadre de l’exposition « miMO – Exposition d’art contemporain miniature du Luxembourg », le musée « A Possen » vous invite à plonger dans l’univers fascinant de l’artiste photographe Neckel Scholtus. À travers son travail photographique, Neckel Scholtus explore les thèmes de la vie quotidienne, ainsi que la dualité de ses souvenirs d’enfance, ancrés dans la ferme familiale. Son œuvre reflète l’impact de cet environnement sur sa perception du monde, dévoilant la complexité des souvenirs et des émotions associés à ces moments contrastés.

Neckel Scholtus, née en 1982, vit et travaille au Luxembourg. Artiste photographe, elle a étudié les Beaux-Arts à l’Université de Montpellier et a obtenu un master en photographie à l’Université Paris VIII. Son travail artistique engage souvent le public et elle offre des résidences tout en travaillant en tant qu’indépendante dans des structures culturelles. Depuis 2010, reconnue comme artiste indépendante au Luxembourg, Neckel Scholtus a développé une carrière productive dans le domaine de la photographie, exposant ses œuvres non seulement au Luxembourg, mais aussi en France, en Allemagne, en Suisse, en Suède, en Bulgarie, en Italie, en Côte d’Ivoire et en Chine.

Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg

Dimanche 22 septembre
Départ : 15h00
Tout public (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
Capacité limitée, dans la limite des places disponibles
Prix : inclus dans le prix d’entrée du Musée.
_________________________

Eine Begegnung mit der Fotokünstlerin Neckel Scholtus

Im Rahmen der Ausstellung « miMO – Exposition d’art contemporain miniature du Luxembourg » lädt Sie das Museum « A Possen » ein, in die faszinierende Welt der Fotokünstlerin Neckel Scholtus einzutauchen. In ihrem fotografischen Werk erforscht Neckel Scholtus Themen des alltäglichen Lebens sowie die Dualität ihrer Kindheitserinnerungen, die auf dem Bauernhof ihrer Familie verankert sind. Ihre Arbeit reflektiert den Einfluss dieser Umgebung auf ihre Wahrnehmung der Welt und enthüllt die Komplexität der Erinnerungen und Emotionen, die mit diesen kontrastreichen Momenten verbunden sind.

Neckel Scholtus, geboren 1982, lebt und arbeitet in Luxemburg. Die Fotokünstlerin studierte Bildende Kunst an der Universität Montpellier und erwarb einen Master in Fotografie an der Universität Paris VIII. Ihre künstlerische Arbeit bezieht häufig die Öffentlichkeit mit ein, sie bietet Residenzen an und arbeitet freiberuflich in kulturellen Einrichtungen. Seit 2010 ist Neckel Scholtus in Luxemburg als freischaffende Künstlerin anerkannt. Sie hat seitdem eine produktive Karriere im Bereich der Fotografie entwickelt und ihre Werke nicht nur in Luxemburg, sondern auch in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Schweden, Bulgarien, Italien, der Elfenbeinküste und China ausgestellt.

Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg

Sonntag, 22. September
Beginn: 15.00 Uhr
Für alle Altersgruppen (Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden).
Begrenzte Teilnehmerzahl im Rahmen der verfügbaren Plätze.
Preis: Im Eintrittspreis des Museums inbegriffen.
_________________________

An encounter with the photographic artist Neckel Scholtus

As part of the « miMO – Luxembourg Miniature Contemporary Art Exhibition », the « A Possen » museum invites you to plunge into the fascinating world of artist photographer Neckel Scholtus. Through her photographic work, Neckel Scholtus explores themes of everyday life, as well as the duality of her childhood memories, rooted in the family farm. Her work reflects the impact of this environment on her perception of the world, revealing the complexity of memories and emotions associated with these contrasting moments.

Neckel Scholtus, born in 1982, lives and works in Luxembourg. As a photographic artist, she studied Fine Arts at the University of Montpellier and obtained a master’s degree in photography at the University of Paris VIII. Her artistic work often engages the public, and she offers residencies while working freelance in cultural structures. Since 2010, recognised as an independent artist in Luxembourg, Neckel Scholtus has developed a productive career in photography, exhibiting her work not only in Luxembourg, but also in France, Germany, Switzerland, Sweden, Bulgaria, Italy, Côte d’Ivoire and China.

Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg

Sunday 22nd September
Start time: 3pm
Open to all (children must be accompanied by an adult)
Limited capacity, subject to availability
Price: included in the price of admission to the Museum

Back to top
Aller au contenu principal