Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Climate Pact

Assise Climatique 15.10.2022

ASSISE CLIMATIQUE SCHENGEN De Samschdeg Moien 15.10.2022 huet bei eis op der Gemeng zesumme mat CELL asbl an HEIN Dechets de Workshop “Zesumme fir d’Klima” stattfonnt. Bierger aus der Gemeng hunn sech mam Schäfferot Gedanken driwwer gemaach, wéi een zesummen…

Signature du Pacte Climat

Le 8 octobre 2014 le collège échevinal de la commune de Schengen a conclu avec l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et My Energy GIE le contrat dit « Pacte Climat ». Ce contrat a été approuvé par le conseil communal de Schengen lors…
Back to top
Skip to content